Prijava povrede integriteta


Ispunjavanje ove forme može biti u potpunosti anonimno, niste obavezni ostaviti privatne podatke. 

Međutim, ostavljanjem kontakta dajete nam mogućnost detaljnije razrade prijave i slanja povratne informacije o tijeku postupka.

Molimo navesti što više detalja o događaju/razlogu zabrinutosti
Ime(na) osoba uključenih u događaj, po mogućnosti napišite više detalja o osobama/organizaciji (pozicija u organizaciji, uloge u hokeju i dr.) te napišite kontakt navedenih osoba (broj telefona, e-mail i dr.)
Npr. kontaktiranje nadležnih službi, trenera, bliskih osoba; navedite sve dosad poduzete mjere te kontakte kontaktiranih osoba
Nije obavezno
Nije obavezno
Nije obavezno
Scroll to Top